Публичен търг с тайно наддаване

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05320/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД– 281/25.09.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.71, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №83 по протокол №8 от 13.09.2013г. на Общински съвет Никола Козлево

ОТКРИВАМ:

 

Процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 2013/2014 година, при следните условия:

  1. Описание на имота , предмет на търга:

Имот №

Местност

Площ/дка

№060004

Баир баши

276,875

В землището на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен

при начална тръжна цена в размер на 35,00лв./дка (тридесет и пет лева 0,00ст. на декар)

2. Вид на търга – публичен търг с тайно наддаване

3. Срок за отдаване под наем – 3 (три) стопански години

4. Размер на депозита за участие – 20% от началната цена-депозита следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие.

5. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имотите да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Утвърждавам тръжна документация за провеждането на търг с тайно наддаване

8. Заявленията и приложените към него тръжни книжа ще се приемат в канцеларията на Общината до 16,00 часа в деня предхождащ търга. Всяко заявление за участие следва да бъде обособено и представено в две части, поставени в два отделни непрозрачни плика- №1, №2, със следното съдържание:

а) Плик №1 с наименование и надпис: „Заявление и документи” – трябва да съдържа подписано от кандидата заявление за участие в търга, към което се прилагат всички документи посочени в тръжната документация;

б) Плик №2 с наименование и надпис: „Ценово предложение” – трябва да съдържа подписаната от кандидата оферта с ясно и четливо цифрово и словесно  обозначение на предлаганата от кандидата наемна цена, която не може да бъде по-малка или равна на обявената начална цена. Предложената по-висока наемна цена задължително трябва да бъде закръглена на цели десет лева.

9.Дата, място и час на провеждане на търга:

-  18.10.2013г. /петък/   в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево от 10,30часа

10.Настоящата заповед, с изключение състава на комисията  да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

11. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица

12. Спечелилия участник заплаща цената на имота в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на настоящата Заповед.

13.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемателя и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за наем  в 7-дневен срок

14. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 04.11.2013г. /понеделник/ при същите условия.