ОБЯВА - КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

Проект: BG051PO001-4.1.05-0188

„ДЕЦАТА БИЛИНГВИ”


О Б Я В А

В РАМКИТЕ НА „ДНИ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА”

организирани по проект:

BG051PO001-4.1.05-0188 „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ”,

СЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

С ЦЕЛЕВА НАСОЧЕНОСТ - ЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ,

на тема:

„С РАЗЛИЧЕН ЦВЯТ РЪЧИЧКИ, ОБИЧМЕ СЕ ВСИЧКИ”

В конкурса участие могат да вземат всички деца от целодневните детски градини на община Никола Козлево

Срокът за подаване на творбите е от 21.11.2013 г. до 05.12.2013 г.

Жури ще определи най-добрите рисунки, а наградите ще бъдат обявени

на 10.12.2013 г., в сайта и информационното табло на

Община Никола Козлево.

Представител от проект „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ” ще се свърже с победителите за съобщаване, начина на награждаване.

Всички участници ще получат грамоти за участие.

Най-добрите ще бъдат наградени с разнообразни предметни награди.

Адрес за получаване на рисунките:

Обл. Шумен, с. Никола Козлево, пл.”23-ти септември” № 5

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд