ОБЯВА - КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

Проект: BG051PO001-4.1.05-0188

„ДЕЦАТА БИЛИНГВИ”


О Б Я В А

В РАМКИТЕ НА „ДНИ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА”

организирани по проект:

BG051PO001-4.1.05-0188 „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ”

СЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ И ЕСЕ

С ЦЕЛЕВА НАСОЧЕНОСТ - ЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ

на тема:

„РЪКА ЗА РЪКА ДА ПРЕОТКРИЕМ СВЕТА”

В конкурса участие могат да вземат следните, както следва:

ü         за разказ могат да участват ученици от училищата на община

Никола Козлево, от 1-ви до 8-ми клас;

ü    за есе могат да участват  учениците от училищата на община

Никола   Козлево, от 9-ти до 12-ти клас.

Срокът за подаване на творбите е от 21.11.2013 г. до 05.12.2013 г.

Жури ще определи най-добрите творби, а наградите ще бъдат обявени

на 10.12.2013 г. в сайта и информационното табло на

Община Никола Козлево.

Представител от проект „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ” ще се свърже с победителите за съобщаване, начина на награждаване.

Всички участници ще получат грамоти за участие.

Най-добрите ще бъдат наградени с разнообразни предметни награди.

Адрес за получаване на творбите:

Обл. Шумен, с. Никола Козлево, пл.”23-ти септември” № 5

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд