Публичен търг за отдаване под наем на общински недвижим имот

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение №64 по протокол №5 от 27.06.2013г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-200/16.07.2013г. на кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от три години общински недвижим имот , както следва:

1.1 Част от сграда ”Младежки дом” Никола Козлево – публична общинска собственост с обща площ – 165,10 кв.м. с начална тръжна цена от 247,65 лева на месец

2. Публичният търг ще се проведе на 02.08.2013г. /петък/ от 11,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.08.2013г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22