Търг за имот в с. Вълнари

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05320/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД – 355/25.11.2013г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №92 по Протокол № 9 от 24.10.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот при следните условия:

  1. Описание на имотите, предмет на търга:
    • Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-230 от кв.38 по плана за регулация на с. Вълнари, идеални части от търговска сграда – 51,47% идеална част от сградата при начална продажна цена в размер на 6433,75 лв. /шест хиляди  четиристотин тридесет и три лева/ 0,75 ст.

2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4.Депозита за участие в размер – 10% от началната продажна цена.

5. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  12.12.2013г. /четвъртък/ от 10,30 часа  в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

11. След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК купувача е длъжен да внесе цената , дължимите данъци и такси, режийни разноски в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за продажба в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 27.12.2013г. /петък/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево