Oбява за продажба на УПИ-Крива река, кв.29

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 22 по Протокол № 1 от 21.02.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-77/01.04.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Урегулиран поземлен имот – ХІІІ от кв.29 с площ от 750 кв.м. по плана за регулация на с. Крива река при начална продажна цена в размер на 2175,00 лв. /две хиляди сто седемдесет и пет  лева/ 0,00 ст..

2. Публичният търг ще се проведе на 19.04.2013г. /петък/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 07.05.2013г. /вторник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22