Публичен търг с явно наддаване за продажба на следната движима вещ – общинска собственост, както следва: УАЗ 3962-01

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 150 по Протокол № 13 от 18.10.2012 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-28/04.02.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следната  движима вещ –  общинска собственост, както следва:

1.1 Превозно средство – лек автомобил, тип-микробус УАЗ 3962-01 с регистрационен номер Н 2804 АН, дв.№00301707, идентификационен №XTT396206N0181696,при начална продажна цена в размер на 530,00 лв. /петстотин и тридесет лева/ 0,00 ст..

2. Публичният търг ще се проведе на 20.02.2013г. /сряда/ от 11,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 08.03.2013г. /петък/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22