Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински недвижим имот: с. Красен дол

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 165 по Протокол № 14 от 29.11.2012 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-29/04.02.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на следния общински недвижим имот:

1.1 Спортен парк – игрище в УПИ-І-50, кв.15 от 5400 кв.м. в с. Красен дол, община Никола Козлевос първоначална тръжна цена в размер на 50,00 лева/дка за една стопанска година, считано от стопанската 2012/2013 г.

2. Публичният търг ще се проведе на 20.02.2013г. /сряда/ от 14,00 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 08.03.2013г. /петък/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22