ОБЯВА - Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 18 по Протокол №1 от 21.02.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-71/25.03.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на следния недвижим имот – публична общинска собственост, както следва:

1.1 Помещение на 1 етаж в сграда „Младежки дом” Никола Козлево с площ от 16,00 кв.м.с начална цена от 24,00 лева.

2. Публичният търг ще се проведе на 11.04.2013г. /четвъртък/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.04.2013г. /петък/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22