ОБЯВА - ТЪРСЕНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

О Б Я В А

Община Никола Козлево удължава срока за набиране на специализиран персонал, по проект „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ” – договор № BG051PO001-4.1.05-0188, за работа с деца от Целодневните детски градини и за работа в общността, от територията на общината за следните длъжности, както следва:

Предлагана заетост – 9 месеца, по трудово правоотношение.

Търсените специалисти са за следните длъжности, както следва:

  1. Логопеди, за работа с деца - 1 брой:

-        изискване – завършено висше образование (или по-ниска степен), специалност – Логопедия;

-

  1. Психолози, за работа с деца – 1 брой:

-        изискване – завършено висше образование (или по-ниска степен), специалност – Психология;

-

  1. Хореографи –  1 брой:

-        изискване, за работа с деца – завършена подходяща за длъжността специалност или с доказан опит в областта на хореографията;

Лицата желаещи да кандидатстват следва да подадат следните документи:

  1. Заявление /в свободен текст/;
  2. CV;
  3. Мотивационно писмо;
  4. Копие от диплом за завършено образование;
  5. Актуална снимка;
  6. Документи доказващи опит, за желаната длъжност (ако е приложимо);
  7. Други документи – по преценка на кандидата.

Документи могат да се подават лично в сградата на Общинска администрация – Никола Козлево, в стаи №№ 08 или 10 -

от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.;

или по пощата на адрес: Обл. Шумен, с. Никола Козлево, пл. „Двадесет и трети Септември” № 5, за проект: „Децата билингви”.

Краен срок за приемане на документи: 04.09.2013 г.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейският социален фонд. Община Никола Козлево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката”.