ОБЯВА за обществеността

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-20, email : obankozlevo@mail.bg

ДИРЕКЦИЯ “УТ, ГРАПО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ”

ОБЯВА

за обществеността

 

Уведомяваме Ви, че Община Никола Козлево, с. Никола Козлево пл.5-ти Септември №5, Булстат:000931568

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение: : Реконструкция на улици „Хан Омуртаг“ и „Гроздан Узунов“ с. Вълнари“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението предвижда се изграждане на улици V клас от уличната мрежа на село Никола Козлево и не касае основния транспортно – комуникационен поток на населеното място. Основна цел на проекта е да реши изграждането на улична и тротоарни настилки, както и повърхностното отводняване.

/описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; посочва се дали е за ново  инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

r  Няма връзка с други проекти.

3. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение /населено място, община, квартал, парцел, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: Разглежданите обекти се явяват улици от V клас улична мрежа с локално движение. Разглеждания участък от ул. „Гроздан Узунов“ Ок44, Ок41,40,171,39,38,35,37 до Ок35, започва при кръстовище с ул.”Хан Омуртаг”, като п.т.1 е приета за начало. Участъка свършва при разклонение на улицата, като п.т.33 е приета за край на участъка. Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Обща дължина 316.16 м. Разглеждания участък от Ок106 – Ок105 до Ок44, започва при кръстовище с ул.”Георги Димитров” /път 701/, като за п.т.1 е приета за начало. Разработката на кръстовището като част от републиканската пътна мрежа, следва да се извърши при проектиране на път ІІІ-701. Участъка свършва при кръстовище с ул.”Гроздан Узунов”, като ръба на настилката (п.т.23) е приета за край на участъка. Улицата е с добре развити ситуационни характеристики и не се налага промяна в ситуационно отношение - запазва се съществуващото положение. Ситуационно улицата представлява две прави с чупка. Обща дължина 229.32 м

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоатацията (водоползване);

Няма да се използват.

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират;

Отпадъците ще бъдат извозвани на определените за целта депа.

Уведомител:

Турхан Каракаш

Кмет на Община Никола Козлево