ТЕТРАХИБ АД ОБЯВЯВА

На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Тетрахиб” АД село Никола Козлево, област Шумен

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за:

  • Реконструкция/преоборудване на 23 броя съществуващи работни помещения - халета (свинарници) на територията на свинекомплекса за интензивно угояване на прасета с което общият брой на оборудваните халета/помещения ще достигне 40 броя. Капацитета на свинефермата за която е издадено Комплексно разрешително № 351 – Н0/2008 година ще се увеличи от 18 200 места за свине за угояване на 41 000 места. Инвестиционното намерение е за реконструкция/преоборудване на 23 броя съществуващи работни помещения - халета (свинарници) на територията на свинекомплекса аналогично на съществуващите в експлоатация такива с модерна хранителна, поителна, вентилационна системи, необходими за интензивното отглеждане на животните, отговарящо на съвременните изисквания за хуманно отношение към тях. Ново строителство, изкопни работи, също така и използване на взрив -  не се предвиждат. Достъпът до свинекомплекса ще се осъществява по съществуващо отклонение/отбивка от пътя свързващ село Никола Козлево и село Пет могили.
  • В момента се подготвят документи за разрешаване на инвестиционно предложение. Реализацията му няма да засяга други дейности, одобрени с действащи планове.
  • Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с номер 057007 в землището на село Каравелово, местност Домузчията с ЕКАТТЕ 36194, община Никола Козлево, с начин на трайно ползване: животновъдна ферма. Съседните терени са залесени с широколистна гора. В близко съседство няма елементи на националната екологична мрежа; не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, както и промяна на съществуващи транспортни връзки; не се очаква трансгранично въздействие.
  • Планира се използване на ограничено количество природни ресурси (бетон, дървен материал, конструктивни елементи – основно метални; ресурси – петролни горива, електроенергия, вода) по време на реализацията на инвестиционното предложение. Водоснабдяването на свинекомплекса се извършва съгласно Разрешително за водовземане № 2152 0020/17/09.2007 година, издадено от Директора на БДЧР град Варна от два броя сондажни кладенци за питейно-битови цели и животновъдство. Не се предвижда увеличаване на водните количества определени в разрешителното.
  • При реализацията на инвестиционното предложение ще се формират минимални количества строителни отпадъци, отпадъци от метали, битови отпадъци. Третирането на образуваните отпадъци ще бъде съгласно нормативните изискванията на законодателството. Течна торова маса, която се събира в подподовото пространство на помещенията ще се изпуска в края на всеки производствен цикъл за сепариране и наторяване.

Писмени становища и мнения може да подадете до РИОСВ град Шумен,

ул. „Съединение“, ет. 3 или еколога на Община Никола Козлево в четиринадесет дневен срок.