Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 45 по Протокол № 3 от 29.04.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-174/28.06.2013г. на кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим  имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Урегулиран жилищен парцел в УПИ ІІІ-АПК от кв.32 с площ 850 кв.м.по плана за регулация на село Крива река, при начална продажна цена в размер на 2050,00 лв. /две хиляди  и петдесет лева/ 0,00 ст.

2. Публичният търг ще се проведе на 17.07.2013г. /сряда/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 02.08.2013г. /петък/  по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22