ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание  Решение № 68 по Протокол № 6 от 25.07.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево и Заповед №РД-234/20.08.2013г. на Кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

- Общинска земя от общински поземлен фонд в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна за срок от 3 години, считано от стопанската 2013/2014 година с начална тръжна цена: 30,00 лв./дка за следните имоти:

Имот №

Местност

Площ/дка

№44084

Карабаири

20,000

№50051

Чукурлар

23,003

Обща площ в декари                                                      43,003

депозит за участие – 20% от тръжната цена.

2. Публичният търг ще се проведе на 05.09.2013г. /четвъртък/  в заседателна     зала №2  на община Никола Козлево от 10,30 часа.

3. Депозит от 20% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.09.2013г. /петък/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22