Oбява за продажба на УПИ-Х, кв.73-Вълнари

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 128 по Протокол № 11 от 13.09.2012 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-236/21.08.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Празно дворно място в УПИ Х-36 от кв.73 с площ 950 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3940,00 лв. /три хиляди деветстотин и четиридесет лева/ 0,00 ст.

2. Публичният търг ще се проведе на 13.09.2013г. /петък/ от 11,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.09.2013г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22