Oбява за ИМОТ №060002-П. МОГИЛИ

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение №69 по протокол №6 от 25.07.2013г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-235/21.08.2013г. на кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за  срок от три години на 500 (петстотин) квадратни метра, представляваща част от поземлен имот №060002 в землището на с. Пет могили, общ. Никола Козлево, както следва:

1.1  500 (петстотин) квадратни метра, представляваща част от поземлен имот №060002 в землището на с. Пет могили, общ. Никола Козлево с начална тръжна цена от 350,00 (триста и петдесет лева 0,00ст.) на месец

2. Публичният търг ще се проведе на 13.09.2013г. /петък/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.09.2013г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22