Обява за ОРЕХИ

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание  Решение №63 по протокол №5 от 27.06.2013  на Общински съвет Никола Козлево и Заповед №РД – 198/16.07.2013год. на Кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на:

- орехови насаждения за бране на техните плодове

2. Публичният търг ще се проведе на 02.08.2013г. /петък/  в заседателна     зала №2  на община Никола Козлево от 10,30 часа по землища, както следва:

-        с. Никола Козлево – до пътя на м. „Ябълката” – 30 броя х 5,00 лева = 150,00 лева – начална цена;

-        с. Пет могили – ул. „Г. Димитров” – 34 броя х 5,00 лева =170,00 лева – начална цена;

- ул. „Н.Вапцаров” – 6 броя х 5,00 лева = 30,00 лева – начална цена;

- ул. „Шипка” – 4 броя х 5,00 лева = 20,00 лева;

- ул. „Цар Борис” – 5 броя х 5,00 лева = 25,00 лева – начална цена;

- ул. „Хан Аспарух” – 11 броя х 5,00 лева = 55,00 лева – начална цена;

- ул. „Ленин” – 5 броя х 5,00 лева = 25,00 лева – начална цена.

-        с. Хърсово – на пътя между с. Хърсово и с. Ружица – 13 броя х 5,00 лева = 65,00 лева – начална цена

-        с. Крива река – м. „Таушанлъ” – 30 броя х 5,00 лева = 150,00 лева – начална цена

-        с. Църквица – в имот №000007 – 40 броя х 5,00 лева =200,00 лева – начална цена

-        с. Каравелово – на пътя между с. Пет могили и с. Каравелово – 130 броя х 5,00 лева = 650,00 лева – начална цена

-        с. Векилски – към ТКЗС – 67 броя х 5,00 лева = 335,00 лева – начална цена

- ул. „Г. Димитров” – 10 броя х 5,00 лева = 50,00 лева – начална цена;

- м. „Кладенеца” – 14 броя х 5,00 лева = 70,00 лева – начална цена.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.08.2013г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22