ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

 

ПОКАНА

за представяне на оферта

на основание, чл. 14, ал. 4, т.2 по реда на Глава Осем „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана №7 от 1 юли 2013 година съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с Заповед № РД-175 от 01.07.2013 г., на заместник кмета на община Никола Козлево, с. Никола Козлево, обл. Шумен, за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет:

„Избор на консултант за управление изпълнението и отчитане на дейностите по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2007–2013, мярка 321“, Ви каним да представите оферта за извършване на горепосочената поръчка.

 

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК .