ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ПОД НАЕМ

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 53 по Протокол № 4 от 30.05.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-159/18.06.2013г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно и възмездно ползване за срок от три години общински недвижим имот , както следва:

1.1 Помещение, част от коридор на входа на община Никола Козлево, находящо се в коридора в изградена за целта клетка за инсталиране на терминално устройство /банкомат/ с начална тръжна цена от 100,00 лева на месец.

2. Публичният търг ще се проведе на 05.07.2013г. /петък/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 22.07.2013г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22