Община Никола Козлево набира специализиран персонал, по проект „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Инвестира във вашето бъдеще!

BG051PO001-4.1.05-0188

Проект: „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ”


О Б Я В А

 

Община Никола Козлево набира специализиран персонал, по проект „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ” – договор № BG051PO001-4.1.05-0188, за работа с деца от Целодневните детски градини и за работа в общността, от територията на общината.

Предлагана заетост – 9 месеца, по трудово правоотношение.

Търсените специалисти са за следните длъжности, както следва:

 1. Логопеди, за работа с деца - 4 броя:

-        изискване – завършено висше образование, специалност - Логопедия;

 1. Психолози, за работа с деца – 2 броя:

-        изискване – завършено висше образование, специалност – Психология;

 1. Хореографи – 2 броя:

-        изискване, за работа с деца – завършена подходяща за длъжността специалност;

 1. Педагог, за работа с деца – 1 броя:

-        изискване – завършена Предучилищна педагогика; или Предучилищна и начална училищна педагогика;

 1. Медиатори, за работа в общността – 3 броя:

-        Изискване – завършена специалист - Социални дейности, или друга сходна специалност или квалификация.

Лицата желаещи да кандидатстват следва да подадат следните документи:

 1. Заявление /в свободен текст/;
 2. CV;
 3. Мотивационно писмо;
 4. Копие от диплом за завършено образование;
 5. Актуална снимка;
 6. Документи доказващи опит, за желаната длъжност (ако е приложимо);
 7. Други документи – по преценка на кандидата.

Документи могат да се подават лично в сградата на Общинска администрация – Никола Козлево, в стаи №№ 08 или 11 -

от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.;

или по пощата на адрес: Обл. Шумен, с. Никола Козлево, пл. „Двадесет и трети Септември” № 5, за проект: „Децата билингви”

Краен срок за приемане на документи: 29.07.2013 г.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейският социален фонд. Община Никола Козлево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката”.