Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти- с. Вълнари

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 62 по Протокол № 06 от 27.04.2012 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-50/11.03.2013г. на кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Незастроен урегулиран поземлен имот – І-общ. от кв.45 с площ от 1260 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 5220,00 лв. /пет хиляди двеста и двадесет лева/ 0,00 ст..

1.2 Незастроен урегулиран поземлен имот – ІІ-общ.  от кв.45 с площ от 900 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3730,00 лв. /три хиляди седемстотин и тридесет лева/ 0,00 ст.

1.3 Незастроен урегулиран поземлен имот – ІІІ-общ.  от кв.45 с площ от 920 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3810,00 лв. /три хиляди осемстотин и десет лева/ 0,00 ст.

1.4 Незастроен урегулиран поземлен имот – ІV-общ.  от кв.45 с площ 840 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3480,00 лв. /три хиляди четиристотин и осемдесет лева/ 0,00 ст.

1.5 Незастроен урегулиран поземлен имот – V-общ.  от кв.45 с площ 810 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3350,00 лв. /три хиляди триста и петдесет лева/ 0,00 ст.

2. Публичният търг ще се проведе на 28.03.2013г. /четвъртък/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.04.2013г. /петък/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22