Публичен търг с явно наддаване за продажба на масивна сграда ТРАФОПОСТ находяща се в с. Вълнари

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание  Решение №40 по протокол 2 от 26.03.2013 и Решение № 49 по Протокол № 3 от 29.04.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево и Заповед №РД-144/31.05.2013г. на Кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на:

- масивна сграда ТРАФОПОСТ находяща се в с. Вълнари със застроена площ от 12 кв.м.

2. Публичният търг ще се проведе на 18.06.2013г. /вторник/  в заседателна     зала №2  на община Никола Козлево от 10,30 часа.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 03.07.2013г. /сряда/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22