ОБЯВА ЗА НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 55 по Протокол № 4 от 30.05.2013 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-160/18.06.2013г. на кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Незастроено дворно място в УПИ V-36 от кв.73 с площ от 800 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3310,00 лв. /три хиляди триста и десет лева/ 0,00 ст..

2. Публичният търг ще се проведе на 08.07.2013г. /понеделник/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 24.07.2013г. /сряда/ по същото време и условия.

 

 

 

За информация тел.05328/20-22