Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в с. Вълнари

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВА

На основание Решение № 123,124,125,126,127,128,129 по Протокол № 11 от 13.09.2012 г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-02/07.01.2013г. на кмета на община Никола Козлево

 

ОБЯВЯВА

 

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1 Празно дворно място в УПИ ІІІ-36 от кв.73 с площ от 800 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3310,00 лв. /три хиляди триста и десет лева/ 0,00 ст..

1.2 Празно дворно място в УПИ ІІ-36 от кв.73 с площ от 820 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3400,00 лв. /три хиляди и четиристотин лева/ 0,00 ст.

1.3 Празно дворно място в УПИ V-36 от кв.73 с площ от 800 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3310,00 лв. /три хиляди триста и десет лева/ 0,00 ст.

1.4 Празно дворно място в УПИ VІІ-36 от кв.73 с площ 760 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3150,00 лв. /три хиляди сто и петдесет лева/ 0,00 ст.

1.5 Празно дворно място в УПИ VІІІ-36 от кв.73 с площ 600 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 2480,00 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет лева/ 0,00 ст.

1.6 Празно дворно място в УПИ Х-36 от кв.73 с площ 950 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 3940,00 лв. /три хиляди деветстотин и четиридесет лева/ 0,00 ст.

1.7. Празно дворно място в УПИ ХІ-36 от кв.73 с площ 1090 кв.м. по плана за регулация на с. Вълнари при начална продажна цена в размер на 4510,00 лв. /четири хиляди петстотин и десет лева/ 0,00 ст.

2. Публичният търг ще се проведе на 29.01.2013г. /вторник/ от 10,30 часа в заседателна зала №2  на община Никола Козлево.

3. Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

4. Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

5. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 13.02.2013г. /сряда/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-22