Заповед №РД-231 16 август 2013 година

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 тел.05328-2178,факс : 05328/20-20, email : obankozlevo@mail.bg

ДИРЕКЦИЯ “УТ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ”

 

Заповед №РД-231

16 август 2013 година

 

На основание чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.81, ал.1 от Наредба № 3 на МРРБ за "Временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците", във връзка с основен ремонт на улица „Гроздан Узунов“ село Пет Могили в участъка пред многофункционалната зала на ОУ „Св. Климент Охридски“

ВЪВЕЖДАМ:

  1. Временна организация и безопасност на движението за горепосочения обект с етапи и времетраене, както следва: СМР се извършват на два етапа, затваря се половината платно за движение и движението се пропуска по свободната лента. След приключване на СМР по едната лента се създава организация и се затваря другата до окончателно завършване на СМР. Движението на МПС става по свободното платно.

2.  Отговорник за изпълнение и поддържане на временната организация и сигнализация – управителя на фирмата изпълнител „Пътно поддържане“ ЕООД град Нови Пазар;

3.  Отговорник за изпълнението на строително монтажните работи определям Рейхан Джемил Юсуф - главен специалист „ИК и НС".

4.  Отговорник за спазване на проекта за ВОБД - определям Пламен Камбуровв – представител на Девел-Дихрис” ДЗЗД град Варна;

5.  Срок на действие на временната организация на движението от 8.00 часа на 12 август 2013 г. до 17.00 часа на 28 август 2013 година.

6.  Органите на РУ-Полиция град Каолиново при нужда да оказват пълно съдействие за осигуряване спазването на ограничението на движението от водачите на пътните превозни средства.

За създадената временна организация на движението, да се уведомят всички заинтересовани, чрез оповестяване в сайта на община Никола Козлево и вестник „Топ новини“.

Заповедта да се връчи на отговорните лица, за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Никола Козлево.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Турхан Каракаш

Кмет на община Никола Козлево