ЗАПОВЕД №РД– 293/07.10.2013г.

 

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05328/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД– 293/07.10.2013г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.71, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изпълнение на  Решение №82 по протокол №8 от 13.09.2013г. на Общински съвет Никола Козлево

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляваща – автоспирка в с. Пет могили, общ. Никола Козлево с начална тръжна цена 30,00 лева на месец за срок от 3 /три/  години, считано от 26.10.2013 година, при следните условия:

  1. Описание на имота ,  предмет на търга:

Имот – частна общинска собственост, представляваща – автоспирка в с. Пет могили, общ. Никола Козлево  с площ от 20,00 кв.м.

2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4. Депозита за участие в размер – 10% от началната тръжна цена да се внесе до началото на търга

5. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8. Дата, място и час на провеждане на търга:

-  24.10.2013г. /четвъртък/   в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево от 10,30 часа

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията  за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица

11. Начин на плащане – достигнатата на търга цена се заплаща ежемесечно по банков път или на касата на Община Никола Козлево

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемателя и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за наем  в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати следващ търг да се проведе на 11.11.2013г. /понеделник/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево