Уведомление за инвестиционно намерение - изграждане на подземна оптична мрежа

ОБЯВА

От

ЕТ „Делта Инженеринг – Самир Ахмед”, със седалище гр. Русе, бул. Цар Освободител 130, ЕИК 114593958, представлявано от Самир Ахмед – Управител тел. 0899903920

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителството, дейности и технологии (ДВ бр. 25/2003 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересоване физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

1.Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Делта Инженеринг – Самир Ахмед” на територията на община Никола Козлево по следните трасета

  • Землищна граница Община Каолиново – с. Вълнари
  • С. Вълнари – с. Никола Козлево
  • С. Вълнари – с. Цани Гинчево
  • С. Цани Гинчево – землищна граница община Тервел

2. Въздушна кабелна разпределителна система за електронни съобщения на ЕТ „Делта Инженеринг – Самир Ахмед” на територията на с. Никола Козлево, с. Цани Гинчево, с. Вълари.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Никола Козлево или в РИОСВ – Шумен, ул. Съединение №71, пощенски код 9700.