Търг с явно наддаване на общински недвижими имоти

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

ОБЯВЯВА

І. Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5 години на:

1. Общински недвижим имот – Поземлен имот №2 в УПИ І от кв.2   с площ от 500 кв.м..находящ се в с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево с първоначална цена в размер на : 400 лева

Търгът ще се проведе на 09.02.2012г. /четвъртък/ от 10,30 часа в заседателната зала на община Никола Козлево.

Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 15,00 лева.

Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

 

За информация тел.05328/20-22