ОБЯВА - Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ)

ОБЯВА

 

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, във връзка с Проект за санитарно-охранителни зони (СОЗ) около каптаж „Бойдана” за питейно-битово водоснабдяване на с. Църквица, общ. Никола Козлево, уведомявам лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояси II и III, че могат да се запознаят с проекта,  който е на разположение в:

Общинска администрация Никола Козлево – всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, пл. „23ти септември” № 5, стая № 2 за периода 22.05.2012 год. – 22.06.2012 год.

или в

Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район– всеки работен ден от 09.00 часа до 17.30 часа, ул. „Ал. Дякович” № 33, гр. Варна

Писмени становища и възражения се приемат в Общинска администрация Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, до 22.06.2012 год.