П О К А Н А 23.11.12 г

ДО

Г-Н ТУРХАН КАРАКАШ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КАРАКАШ,

Областен информационен център - гр. Шумен стартира информационна кампания в 10 – те общини на област Шумен. Една от целите ни е да представим отворени процедури за кандидатстване по оперативните програми до края на 2012г. и годишна работна програма на ОП „Административен капацитет“ за 2013г.  Друга важна задача на кампанията е да проучи  обществените нагласи за новите приоритети и 5-те нови оперативни програми, по които ще се усвояват европейски средства през периода 2014 – 2020г.

С оглед на това Ви каним да бъдете домакин на първата информационна среща, която ще се проведе на 26.11.2012 г. (понеделник) от 10.00ч., в зрителната зала на НЧ „Пробуда 1906“ в с. Никола Козлево. Логистиката и кетъринга ще бъдат извършени от наша страна.

С оглед на прецизната организация на събитието, Ви молим да окажете съдействие, за присъствието на всички зам.-кметове,  кметове и кметски наместници от малките населени места на общината, представители на администрацията, ангажирани в работа по европейски проекти и местния бизнес.

Каним Ви, като наш домакин да откриете информационната среща!

Областният информационен център е създаден по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Надяваме се на ангажираност от Ваша страна и от страна на Вашите заинтересовани служители.

С УВАЖЕНИЕ,

ГАЛИНА МИНЧЕВА

УПРАВИТЕЛ НА ОИЦ - ШУМЕН

П Р О Г Р А М А   Н А И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А   С Р Е Щ А