П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А № 3

П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А

3

20.12.2012г.

с. Никола Козлево

 

На основание  чл.7, т.4 и чл.14,  ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки и в качеството си на възложител като директор на СОУ”Цанко Б.Церковски” с.Н.Козлево, ул.”Гроздан Узунов” № 5,

Р Е Ш И Х:

1.Откривам обществена поръчка за избор на изпълнител чрез „Публична покана”  по реда на глава осма „а” от ЗОП за доставка с предмет: „Доставка на терминални работни станции по НП „ИКТ в училище““;

2.Да се отправи публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на терминални работни станции по НП „ИКТ в училище“, по реда на глава осма "а" от ЗОП с прогнозна стойност 27000  (двадесет и седем  хиляди)  лева с ДДС.

3.Одобрявам документацията към публичната покана за възлагане на обществената поръчка за доставка  по реда на глава осма "а" от ЗОП;

4.Определям критерий за избор на изпълнител:

– Икономически най изгодна оферта със следните показатели:

4.1.Цена  на продуктите и монтажа – 50 т.

4.2.Срок  за изпълнение  –  30 т.

4.3.Време за реакция при повреда /авария/ -  20 т.

5.Срок за получаване на оферти – до  16:00 часа на 02.01.2013г.

 

Нужната документация можете да изтеглите от ТУК .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:________________

Катилиян Костадинов – директор на

СОУ „Цанко Б.Церковски”