ОБЯВА - ТЪРГ ЗА НИВА НАМИРАЩА СЕ В с. РУЖИЦА 19.04.2012 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО , ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ.”23-ТИ СЕПТЕМВРИ” №5 ТЕЛ. 05328/20-22, e-mail:obankozlevo@mail.bg

 

ОБЯВА


Съгласно Решение №35 по протокол №04 от 10.02.2012. на Общински съвет Никола Козлево се обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем за три стопански години, считано от 2011/2012г. на:

Нива- имот №022002-VІ категория с площ 43,800дка  в местност “БАИР ТАРЛА”, находяща се в землището на с.Ружица с начална тръжна цена – 25,00 лева, депозит за участие – 10 %, стъпка за наддаване – 10% от началната цена.

Търгът ще се проведе на 19.04.2012г. /четвъртък / от 10,30 часа в заседателната зала №2 на община Никола Козлево.

Тръжна документация се получава до 16,00 часа на работния ден, предхождащ търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

Депозит от 10% за участие в търг се внася в касата на общината до 16,00 часа на деня, предхождащ търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 07.05.2012г. /понеделник/ по същото време и условия.

За информация тел.05328/20-02