Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи от общински поземлен фонд

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

На  основание Решение №36 по протокол №04 от 10.02.2012г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-144/11.06.2012г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от три стопански години, считано от 2012/2013г. с начална тръжна цена 30,00лв./дка, депозит за участие – 20% от тръжната цена.

Търгът ще се проведе на 28.06.2012г./четвъртък/ в заседателната зала на община Никола Козлево по следния график:

Населено място

Дата на провеждане на търг

Час

с. Крива река

28.06.2012г.

09,00

с. Кус, общ. Каолиново

28.06.2012г.

09,00

с. Браничево, общ. Каолиново

28.06.2012г.

09,00

с. Зърнево, общ. Тервел

28.06.2012г.

09,00

с. Каравелово

28.06.2012г.

10,00

с. Красен дол

28.06.2012г.

10,00

Тръжна документация се получава до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

Депозит от 20%за участие в търг се внася в касата на общината до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

Телефон за справки:05328/20-02