Уведомление за инвестиционно намерение - Крива река

Изграждане на трайни насаждения в замлището на с. Крива река.