Уведомление за инвестиционно намерение - Пет могили, Красен дол

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 тел.05328-2178, факс : 05328/20-20,

www.nikolakozlevo.bg email : obankozlevo@mail.bg

Изх. № 09-00-30/10.07.2012 год.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От Община Никола Козлево – село Никола Козлево, пл.“23-ти септември“ №5 тел.05328-2002, със седалище село Никола Козлево, Булстат 000931568 и пълен пощенски адрес: село Никола Козлево, п.к. 9955 пл.“23-ти септември“ №5, факс 05328-2020, e-mail obankozlevo@abv.bg www.nikolakozlevo.bg – Представлявана от Турхан Фахредин Каракаш – Кмет на община Никола Козлево

Уведомяваме Ви, че Община Никола Козлево има следното инвестиционно предложение, което ще се реализира на територията на селата Пет могили, Каравелово и Красен дол: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура”

Описание на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното намерение предвижда реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна инфраструктура а именно:

  • · Съществуващ общински път: SHU1102 /III-2073, Векилски-Никола Козлево/ Пет могили – Красен дол-граница община Никола Козлево, попадащ в списъка на Решение №236/13.04.2007г. на Министерския съвет за утвърждаване на общинските пътища, съответстващ на IV-70138"III-2073 - Пет могили - Каравелово - Красен дол - разклон Писарево”. Пътят предмет на настоящото предложение свързва населените места Пет могили - Каравелово - Красен  с третокласен път от републиканската пътна мрежа. Предвид че, са изключени регулациите на селата Каравелово и Красен дол, през които преминава пътят обект на настоящото предложение, са образувани следните пътни участъци:

Þ   Участък от км.1+007/с.Пет могили/ до км. 4+517.18/с.Каравелово/;

Þ   Участък от км.6+437.18/с.Каравелово/ до км. 10+503.45/с.Красен дол/;

Þ  Участък от км.11+732.45/с.Красен дол/ до км. 13+302.80/разклон за с.Писарево, което е и общинска граница на Община Никола Козлево с Община Нови пазар/.

В участък от км.1+007/с.Пет могили/ до км. 4+517.18/с.Каравелово попада един мост с отвор 5 м при км. 4+293. В участък от км.6+437.18/с.Каравелово/ до км. 10+503.45/с.Красен дол/ попадат две големи съоръжения:

Þ                       мост с отвор 5 м при км. 9+531;

Þ                       мост с отвор 8 м при км. 10+323.

2.Описание на основните СМР

Предвидените видове строително- ремонтни дейности включват:

-изпълнение на предварителен ремонт на пътната настилка – фрезоване на повредените площи,

-обработка с разреден битум или битумна емулсия,

-полагане и уплътняване на асфалтова смес за пълнеж

-ремонт на мост с отвор 5 м при км 4+293 от първия етап включващ: укрепване и уширение на устоите и нови крила, нова връхна конструкция с цел осигуряване на габарит, включващ пътна настилка 7,40 м и два тротоарни блока по 1,00 м.

-ремонт на мост с отвор 5 м при км 10+323 от втория етап етап - предвижда укрепване на устоите и крилата.

-третият мост на км на км 13+302,80 е изграден преди няколко години и е в отлично състояние, предвижда се само боядисване на парапетите;

-изграждане на отводнителни съоръжения – три нови водостока и подмяна на един от съществуващите, на две места – попивни казанчета при окопите;

-полагане на неплътен асфалтобетон за изравнителни пластове;

-полагане на плътен асфалтобетон за износващи пластове;

-опопълване на банкетите и профилиране;

-изграждане на нова стоманена предпазна ограда;

-изграждане на принадлежности на пътя- маркировка и вертикална сигнализация.

3.Цел и предмет на инвестиционното предложение

Рехабилитация и реконструкция на Общински път № IV-70138"III-2073 - Пет могили - Каравелово - Красен дол - разклон Писарево

4.Необходимост от нова инфраструктура

Изграждане на отводнителни съоръжения – три нови водостока и подмяна на един от съществуващите, на две места – попивни казанчета при окопите;

5.Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение.

Предвижда се строителството да продължи до 36 месеца.

6. Местоположение на площадката

Общински път № IV-70138"III-2073 - Пет могили - Каравелово - Красен дол - разклон Писарево

7. Лице за контакти: Ахмед Басри Ахмед – Главен специалист „Проекти и инвестиции“