Публичен търг с явно наддаване нa земи от общински поземлен фонд

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

На  основание Решение №36 по протокол №04 от 10.02.2012г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-177/27.07.2012г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от три стопански години, считано от 2012/2013г. с начална тръжна цена 30,00лв./дка, депозит за участие – 20% от тръжната цена.

Търгът ще се проведе на 14.08.2012г./вторник/ в заседателната зала на община Никола Козлево по следния график:

Населено място

Дата на провеждане на търг

Час

с. Вълнари

14.08.2012г.

09,00

с. Зърнево, общ. Тервел

14.08.2012г.

09,30

с. Каравелово

14.08.2012г.

09,45

с. Красен дол

14.08.2012г.

10,00

с. Хърсово

14.08.2012г.

10,30

с. Църквица

14.08.2012г.

10,30

с. Ружица

14.08.2012г.

10,45

с. Цани Гинчево

14.08.2012г.

11,00

с. Никола Козлево

14.08.2012г.

11,00

с. Крива река

14.08.2012г.

11,30

с. Пет могили

14.08.2012г.

11,30

За с. Вълнари се отдават следните имоти:

№009001 – м. “Яйкъна” – 186,260 дка

№051003 – м. “Мезарлък” – 20,225 дка

За с. Зърнево, общ. Тервел се отдава следния имот:

№010004, м. “-------”- 20,002дка

За с. Каравелово се отдават следните имоти:

№051001-м. “КУМЛУК” – 139,204дка

№026004-м. “САР КУЛАК” – 14,538дка

№000346-м. “--------------” – 39,097дка

№000349-м “-----------” – 17,444дка

За с. Красен дол се отдават следните имоти:

№000049-м. “ДОЛЕН КЛИСОРМАН” – 20,152дка

№000134-м. “АВДУЛА” – 85,619дка

За с. Хърсово се отдават следните имоти:

№001005 – м. “Коренежа” – 173,625 дка

№009009 – м “Кьоклюк” – 22,310 дка

№009011 – м. “Кьоклюк” –117,706 дка

№015001 – м. “Малташи” – 195,412 дка

№020001 – м. “Узунджа кулак” – 115,872 дка

№037001 – м. “Кузчас” – 61,387 дка

№024007 – м. “Ак баир” – 80,348 дка

№018001 – м. “Халачи” – 57,995 дка

За с. Църквица се отдават следните имоти:

№016031 – м. “Чакълък” – 20,003 дка

№017030 – м. “Юртлук” – 123,917 дка

№022039 – м. “Иреклик” – 144,715 дка

№014001 – м. “Големия гьол” – 95,698 дка

За с. Ружица се отдават следните имоти:

№029012 – м. “Фучиджилар” – 25,900 дка

№033001 – м. “Край село” – 25,700 дка

№012004 – м. “Ескилик” – 62,371 дка

№012005 – м. “Ескилик” – 174,869 дка

№012033 – м. “Ескилик” – 31,347 дка

№042001 – м. “Кулак” – 200,279 дка

№042005 – м. “Кулак” – 25,145 дка

№016052 – м. “Кьок бостан” – 100,143 дка

№023001 – м. “Карши екинлик” - 26,799 дка

№037004 – м. “Юртлук” – 39,189 дка

№032001 – м. “Чалъ търла” – 134,350 дка

№032002 – м. “Чалъ търла” – 47,837 дка

За с. Цани Гинчево се отдават следните имоти:

№015039 – м. “Айкъна” – 9,000 дка

№041050 – м. “Болата” – 20,999 дка

№042040 – м. “Болата” – 3,000дка

№043050 – м. “Ески екинлик” – 9,999 дка

№043051 – м. “Ески екинлик” – 10,000 дка

№043052 – м. “Ески екинлик” – 9,999 дка

№015015 – м. “Айкъна” – 16,401 дка

№016001 – м. “Чаирлъка” – 52,436 дка

№017011 – м. “Мандрата” – 141,988 дка

№022001 – м. “Малката мандрата” – 84,895 дка

№025001 – м. “Чаирлъка” – 32,502 дка

№027016 – м. “Чаирлъка” – 109,136 дка

№043029 – м. “Ески екинлик” – 12,500 дка

За с. Никола Козлево се отдават следните имоти:

№013029 – м. “Фучиджилар” – 30,500 дка

№020009 – м. “Календера” – 22,501 дка

№040001 – м. “До лозята” – 29,176 дка

№043066 – м. “Кирезлик” – 29,694 дка

№041016 – м. “До лозята” – 28,770 дка

№045001 – м. “Старите лозя” – 26,241 дка

За с. Крива река се отдават следните имоти:

№019016-м. “ГЯУР ЙОЛУ” – 110,455дка

№029003-м. “ГЮВЕЕМДЖЕ” – 125,338дка

№031001-м. “ТАУЩАНЛЪ” – 160,738дка

№014002-м “БАДЖА КУЛА” – 24,698дка

№016022-м “КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК” – 20,990дка

За с. Пет могили се отдават следните имоти:

№055002 – м. “Да екинлик” – 13,249 дка

№055019 – м. “Да екинлик” – 22,324 дка

№055027 – м. “Да екинлик” – 7,002 дка

№057012 – м. “Обана” – 11,600 дка

№060002 – м. “Баир баши” – 17,103 дка

№060004 – м. “Баир баши” – 276,875 дка

№060007 – м. “Баир баши” – 22,250 дка

Тръжна документация се получава до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

Депозит от 20%за участие в търг се внася в касата на общината до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 29.08.2012г. /сряда/ по същото време и условия.

Телефон за справки:05328/20-02