Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи от общински поземлен фонд 2013/2014

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

На  основание Решение №169 по протокол №14 от 29.11.2012г. на Общински съвет Никола Козлево, Заповед №РД-319/21.12.2012г. на кмета на община Никола Козлево

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общински земеделски земи от общински поземлен фонд, считано  от стопанската 2013/2014 година  за срок от 25 години с право на продължение с още 5 години  с начална тръжна цена 25,00лв./дка, депозит за участие – 20% от тръжната цена.

Търгът ще се проведе на 22.01.2013г./вторник/ в заседателната зала на община Никола Козлево от 10,30 часа

Тръжна документация се получава до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга от стая №14 на общината в размер на 5,00 лева.

Депозит от 20%за участие в търг се внася в касата на общината до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга в приемните дни и часове на общинска администрация.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 07.02.2013 г. при същите условия.

Телефон за справки:05328/20-02

 

Приложение №1
Списък на земите, които ще се отдават под аренда чрез търг,
който ще се проведе на 22.01.2013г.
№  на имот Местност Декари Землище
045003 КОРЕНЕЖА 604,827 РУЖИЦА
012049 11 ПОСТ 818,576 ВЕКИЛСКИ
012067 НОВИТЕ МЕСТА 72,806 ВЕКИЛСКИ
012066 НОВИТЕ МЕСТА 33 ВЕКИЛСКИ
012051 БЕНКОВСКИ ПЪТ 99,249 ВЕКИЛСКИ
012052 11 ПОСТ 101,052 ВЕКИЛСКИ
010072 МЕРАТА 276,346 ВЕКИЛСКИ
019016 ГЯУР ЙОЛУ 110,455 КРИВА РЕКА
029003 ГЮВЕМДЖЕ 125,338 КРИВА РЕКА
031001 ТАУШАНЛЪ 160,738 КРИВА РЕКА
000058 ……………. 118,512 ЦАНИ ГИНЧЕВО
021001 МИРОВСКОТО 467,547 ЦЪРКВИЦА
008001 ЯЙКЪНА 326,83 ВЪЛНАРИ
9001 ЯЙКЪНА 186,26 ВЪЛНАРИ