СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Община Никола Козлево обявява достъп до получена ИНФОРМАЦИЯ от РИОСВ – гр.Шумен, за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия обслужвана от „В и К-Шумен“ ООД, гр. Шумен“

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да се запознаят с информацията, всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в Общинска администрация Никола Козлево, стая 8 в срок до 12.06.2018 г. включително.

Писмени становища и възражения относно инвестиционното намерение се приемат в деловодството на Община Никола Козлево и в РИОСВ – гр.Шумен, ул.“Съединение“ №71, ет.3.

Електронен вариант на информацията е на разположение на следния линк: виж тук

 

Публикувано на 29.05.2018 година