Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Никола Козлево за 2017 година.

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Никола Козлево организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Никола Козлево за 2017 година.

С настоящата покана, каня  жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 19 април 2018 г. /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Никола Козлево – село Никола Козлево–пл.“23-ти септември“№ 5.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете в стаята на общинският съвет Никола Козлево, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа или на електронен адрес www.nikolakozlevo.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общинския съвет или на електронен адрес asistenta@abv.bg, obsavet@nikolakozlevo.bg

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

05328-2082, 0896335445

Приложени документи:

1. Отчет и СЕСС

2. Капиталови разходи 2017

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..

/ Стефан Стефанов/