С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец


Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Никола Козлево. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.nikolakozlevo.bg

Изисквания към кандидатите:

-          Завършено средно образование

-          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-          Владеене на езика на общността

-          Комуникативни умения

-          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.


Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.


Краен срок за подаване на документи: 12.02.2018 год.

Документите се подават в деловодството на Община Никола Козлево, пл. „23ти септември”                   № 5, стая № 1


Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

-     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

-     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

-     Подпомагане при попълване на различни документи;

-     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;


Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Длъжностна характеристика здравен медиатор

Заявление (бланка) за конкурса свалете от тук: