Обява за изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Никола Козлево

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ./ФАКС : 05328/20-22, e – mail:obankozlevo@mail.bg obankozlevo@mail.bg
 

 

 

 

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Община Никола Козлево, област Шумен

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Никола Козлево, че е изготвеното Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Никола Козлево, което се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 05.07.2015 г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Никола Козлево, 9955 с.Никола Козлево, обл. Шумен, пл. “23 септември” № 5 или на e-mail: obankozlevo@abv.bg

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Никола Козлево“ може да видите тук.

05.06.2015 година