Обява за независими лицензирани оценители

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328 20-02,ФАКС: 05328 20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg, www.nikolakozlevo.bg

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО,

С. НИКОЛА КОЗЛЕВО,

ПЛ. „23-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 5

На основание чл.41, ал.2 от ЗОС и Глава VI от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЯВЯВА:

процедура за набиране на оферти за избор на независими лицензирани оценители за изготвяне на пазарни оценки на:

  • Ÿ  Общински имоти в регулационните граници на населените места, определени за продажба.
  • Ÿ  Общински имоти извън регулационните граници на населените места.

 

 

Условия:

1. До участие в подбора ще се допускат физически и юридически лица, които имат квалификация на оценител.

2. Кандидатите подават в запечатан плик следните документи:

2.1. Заявление;

2.2. Оферта, която да съдържа:

- срок за изпълнение на оценката;

- цена на изготвената оценка.

2.3. Лиценз за оценител;

2.4. Свидетелство за съдимост.

3. Документи ще се приемат до 16.00 часа на 13.03.2015 г. в Деловодството на Община Никола Козлево, на адрес: с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември” № 5.

 


Дата на публикуване:

11.03.2015 г.