Заповед 173 от 02.06.2015 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05320/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

ЗАПОВЕД

№РД–173/02.06.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.71, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 40 по Протокол № 4 от 23.04.2015 г. на Общински съвет Никола Козлево

ОТКРИВАМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останали свободни пасища и мери от общински поземлен фонд, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска година - стопанската 2014/2015 година, при следните условия:

  1. Предмет на търга:

- Пасища и мери от общински поземлен фонд на територията на община Никола Козлево

2. Вид на търга – с явно наддаване

3. Наддавателна стъпка – 10% от началната цена

4. Размер на депозита за участие – 30% от началната цена

5. Начална тръжна цена

– за землище с. Цани Гинчево - 15,04 лева на декар

– за землище с. Крива река – 6,81 лева на декар

– за землище с. Векилски – 17,01 лева на декар

6. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

7. Огледът на  имотите да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

8. Заявления и депозити да се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

9.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  19.06.2015г. /петък/   в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево  по следния график:

Населено място

Дата на провеждане на търга

Час

Цани Гинчево

19.06.2015г.

09,00

Крива река

19.06.2015г.

09,30

Векилски

19.06.2015г.

10,00

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица

11. Спечелилия участник заплаща цената на имота в 14-дневен срок от датата на влизане в сила на настоящата Заповед.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемателя и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за наем  в 7-дневен срок

13. Утвърждавам тръжна документация

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево

Приложение №1

Списък на свободни пасища  и мери от ОПФ

за стопанската 2014/2015г.

Землище с.Цани Гинчево

Имот №

Местност

Категория

Площ/дка

000151

-------------------

Х

26,486

000152

--------------------

Х

123,095

000155

---------------------

ІІІ

35,588

Обща  площ в декари                                                               185,169

Землище с.Крива река

Имот №

Местност

Категория

Площ/дка

000134

---------------------

ІХ

15,920

000160

-------------------

ІХ

57,513

000171

--------------------

ІХ

75,752

000179

---------------------

ІХ

16,127

000180

-------------------

ІХ

25,565

000199

--------------------

ІХ

18,458

000200

---------------------

ІХ

28,351

000217

-------------------

ІХ

17,990

Обща площ в декари                                                                693,259

Землище с.Векилски

Имот №

Местност

Категория

Площ/дка

000063

-------------------

ІV

54,861

000064

--------------------

ІІІ

12,399

000069

---------------------

ІХ

12,464

000092

-------------------

ІІІ

17,425

000103

--------------------

28,913

000110

---------------------

106,790

Обща площ в декари                                                                   232,852