Заповед РД 200 от 01.07.2015 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05328/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

ЗАПОВЕД

№РД – 200/01.07.2015г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №51 по Протокол №5 от 28.05.2015 г. на Общински съвет Никола Козлево


ОТКРИВАМ:


Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти при следните условия:

  1. Описание на имотите, предмет на търга:
  • За поземлен имот №105123 (едно нула пет едно две три) с начин на трайно ползване „нива” , ІІІ категория, м. „Кюпрюбаши„  с площ 0,653дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 630,00 лв. (шестстотин и тридесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №107233 (едно нула седем две три три) с начин на трайно ползване „нива” , ІІІ категория, м. „Кара пунар„  с площ 2,432дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 2340,00 лв. (две хиляди триста и четиридесет  лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №107235 (едно нула седем две три пет) с начин на трайно ползване „нива” , ІІІ категория, м. „Кара пунар„  с площ 1,205дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 1160,00 лв. (хиляда сто и шестдесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №104043 (едно нула четири нула четири три) с начин на трайно ползване „нива” , ІІІ категория, м. „Арачалия”  с площ 2,144дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 2070,00 лв. (две хиляди и седемдесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №104084 (едно нула четири нула осем четири) с начин на трайно ползване „нива”, ІІІ категория ,м. „Арачалия” с площ 0,423дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 410,00 лв. (четиристотин и десет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №102009 (едно нула две нула нула девет) с начин на трайно ползване „нива”, ІІІ категория, м. „До село” с площ 4,122дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 3970,00 лв. (три хиляди деветстотин и седемдесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №110306 (едно едно нула три нула шест) с начин на трайно ползване „нива”, ІІІ категория, м. „Чанакчийски път” с площ 3,774дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 3640,00 лв. (три хиляди шестстотин и четиридесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №105127 (едно нула пет едно две седем) с начин на трайно ползване „нива”, ІІІ категория, м. „Кюпрюбаши” с площ 2,309дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 2220,00 лв. (две хиляди двеста и двадесет лева 0,00 ст.)


2.  Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.  Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4.  Депозита за участие в размер – 10% от началната продажна цена.

5.  Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имотите да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  20.07.2015г. /понеделник/ от 10,30 часа  в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

11. След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК купувача е длъжен да внесе цената , дължимите данъци и такси, режийни разноски в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за продажба в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 03.08.2015г. /понеделник/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево