Заповед 151 от 20.05.2015 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05328/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД – 151/20.05.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №116 по Протокол №14 от 18.12.2014 г., Решение №101 по протокол №11 от 30.10.2014г., Решение №12 по Протокол №1 от 12.02.2015г. и Решение №30 по Протокол №2 от 20.03.2015г. на Общински съвет Никола Козлево

ОТКРИВАМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти при следните условия:

1. Описание на имотите, предмет на търга:

  • УПИ VІІІ-589 (осем тире петстотин осемдесет и девет) от квартал 22 (двадесет и две) с площ 425 кв.м. по регулационния план на с. Вълнари, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 1680,00 лв. (хиляда шестстотин и осемдесет лева 0,00 ст.)
  • За СГРАДА НА СЪВЕТА-СТАРО КМЕТСТВО в парцел І (едно) от квартал 27 (двадесет и седем) със застроена площ от 60 кв.м. и дворно място със застроена и незастроена площ от 1200 кв.м. по регулационния план на  с. Красен дол, общ. Никола Козлево – с начална продажна цена в размер на 4600,00 лв. (четири хиляди и шестстотин лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №109002 (едно нула девет нула нула две) с начин на трайно ползване „нива” , ІV категория, м. „---„  с площ 1,237дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 950,00 лв. (деветстотин и петдесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №104206 (едно нула четири две нула шест) с начин на трайно ползване „нива” , ІІІ категория, м. „---„  с площ 2,890дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 2390,00 лв. (две хиляди триста и деветдесет  лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №104203 (едно нула четири две нула три) с начин на трайно ползване „нива” , ІІІ категория, м. „---„  с площ 3,776дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 3120,00 лв. (три хиляди сто и двадесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №109560 (едно нула девет пет шест нула) с начин на трайно ползване „нива” , ІV категория, м. „---„  с площ 0,623дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №105225 (едно нула пет две две пет) с начин на трайно ползване „нива”, м. „ЯВЛ.3592”, ІV категория с площ 0,839дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №105228 (едно нула пет две две осем) с начин на трайно ползване „нива”, м. „ЯВЛ.3592”, ІV категория с площ 1,610дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 1240,00 лв. (хиляда двеста и четиридесет лева 0,00 ст.)
  • За поземлен имот №046006 (нула четири шест нула нула шест) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Чоколук”, ІV категория с площ 1,002дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево– с начална продажна цена в размер на 770,00 лв. (седемстотин и седемдесет лева 0,00 ст.)

2.  Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.  Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4.  Депозита за участие в размер – 10% от началната продажна цена.

5.  Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имотите да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  08.06.2015г. /понеделник/ от 10,30 часа  в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

11. След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК купувача е длъжен да внесе цената , дължимите данъци и такси, режийни разноски в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за продажба в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 24.06.2015г. /сряда/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево