Заповед 152 от 20.05.2015 г.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05328/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД – 152/20.05.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.71, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №25 по Протокол №2 от 20.03.2015 г. на Общински съвет Никола Козлево

ОТКРИВАМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот за срок от една година при следните условия:

1. Описание на имота, предмет на търга:

  • Общински терен в Основно училище „Христо Ботев” с. Вълнари, общ. Никола Козлево с площ 28,00 кв.м. – с начална тръжна цена в размер на 42,00 лв. (четиридесет и два лева 0,00 ст.)

2.  Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.  Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4.  Депозита за участие в размер – 10% от началната тръжна цена.

5.  Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имота да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  09.06.2015г. /вторник/ от 10,30 часа  в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

11. След като заповедта за обявяване на наемател влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемател Кмета на община Никола Козлево сключва договор за наем в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 25.06.2015г. /четвъртък/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево