Заповед № РД - 62 от 10.03.2015г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5

ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05328/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД

№РД – 62/10.03.2015г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №15 по Протокол №1 от 12.02.2015 г.; Решение №16 по протокол №1 от 12.02.2015г.; Решение №13 по протокол №1 от 12.02.2015г. и Решение №84 по протокол №10 от 25.09.2014г. на Общински съвет Никола Козлево

ОТКРИВАМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти при следните условия:

 1. Описание на имотите, предмет на търга:
 • За поземлен имот №109540 (едно нула девет пет четири нула) с начин на трайно ползване „нива” , ІV категория с площ 2,903дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на  2030,00 лв. (две хиляди и тридесет лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №109539 (едно нула девет пет три девет) с начин на трайно ползване „нива” , ІV категория с площ 1,320дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на  925,00 лв. (деветстотин двадесет и пет лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №112497 (едно едно две четири девет седем) с начин на трайно ползване „нива” , ІV категория с площ 0,436дка в землището на с. Вълнари, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 305,00 лв. (триста и пет  лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №104096 (едно нула четири нула девет шест) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ 1,533дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на  1480,00 лв. (хиляда четиристотин и осемдесет  лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №104095 (едно нула четири нула девет пет) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ 1,651дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на  1590,00 лв. (хиляда петстотин и деветдесет лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №104097 (едно нула четири нула девет седем) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ 2,573дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на  2480,00 лв. (две хиляди четиристотин и осемдесет лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №104098 (едно нула четири нула девет осем) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ 1,275дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 1230,00 лв. (хиляда двеста и тридесет лева 0,00 ст.)
 • За поземлен имот №104099 (едно нула четири нула девет девет) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Арачалия”, ІІІ категория с площ 1,144дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 1100,00 лв. (хиляда и сто лева 0,00ст.)
 • За поземлен имот №108182 (едно нула осем едно осем две) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Кайнарджа”, VІ категория с площ 3,461дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 2670,00лв. (две хиляди шестстотин и седемдесет лева 0,00ст.)
 • За поземлен имот №108197 (едно нула осем едно девет седем) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Кайнарджа”, VІ категория с площ 1,313дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 1010,00 лв. (хиляда и десет лева 0,00ст.)
 • За поземлен имот №101004 (едно нула едно нула нула четири) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Яйканлък”, ІІІ категория с площ 1,639дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 1580,00лв. (хиляда петстотин и осемдесет лева 0,00ст.)
 • За поземлен имот №108183 (едно нула осем едно осем три) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Кайнарджа”, VІ категория с площ 1,844дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 1420,00лв. (хиляда четиристотин и двадесет лева 0,00ст.)
 • За поземлен имот №108196 (едно нула осем едно девет шест) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Кайнарджа”, VІ категория с площ 1,727 дка в землището на с. Каравелово, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 1330,00лв. (хиляда триста и тридесет лева 0,00ст.)
 • За поземлен имот №097023 (нула девет седем нула две три) с начин на трайно ползване „нива”, м. „Кайнлък”, ІІІ категория с площ 5,200дка в землището на гр. Каолиново, общ. Каолиново при начална продажна цена в размер на 4900,00лв. (четири хиляди и деветстотин лева 0,00ст.)
 • За УПИ ХІІ-общ. от квартал 10 с площ 1450 кв.м.(хиляда четиристотин и петдесет квадратни метра) по регулационния план на с. Вълнари, общ. Никола Козлево при начална продажна цена в размер на 6670,00лв. (шест хиляди шестстотин и седемдесет лева 0,00ст.)

2. Вид на търга – публичен търг с явно наддаване

3.Стъпка за наддаване – 10% от началната цена

4.Депозита за участие в размер – 10% от началната продажна цена.

5. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

6. Огледът на  имотите да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

7. Заявления и депозити за участие в търга ще се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

8.      Дата, място и час на провеждане на търга:

-  03.04.2015г. /петък/ от 10,30 часа  в заседателна зала №2 на  ОБА Никола Козлево

9.  Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на ОБА.

10. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица.

11. След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на АПК купувача е длъжен да внесе цената , дължимите данъци и такси, режийни разноски в 14-дневен срок от връчване на заповедта.

12.  Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платената цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за продажба в 7-дневен срок

13. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 20.04.2015г. /понеделник/ при същите условия.

14. Утвърждавам тръжна документация

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево