Заповед № 195 от 24.06.2015 г.

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5

ТЕЛ: 05328/20-22,./ФАКС 05320/20-20

e – mail : obankozlevo@mail.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАПОВЕД


РД–195/24.06.2015г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.71, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и

разпореждане с общинско имущество и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на

земеделските земи

ОТКРИВАМ:

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите

след провеждане на търга по ал.13 свободни пасища и мери от общински поземлен фонд, в който

се допускат до участие собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат

задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок от една

стопанска година - стопанската 2014/2015 година, при следните условия:

  1. Предмет на търга:

- Пасища и мери от общински поземлен фонд на територията на община Никола Козлево

2. Вид на търга – с явно наддаване

3. Наддавателна стъпка – 10% от началната цена

4. Размер на депозита за участие – 30% от началната цена

5. Начална тръжна цена

– за землище с. Цани Гинчево - 15,04 лева на декар

– за землище с. Крива река – 6,81 лева на декар

– за землище с. Векилски – 17,01 лева на декар

6. Размер на тръжната документация – 5,00лв.

7. Огледът на имотите да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представен

документ за закупени тръжни книжа от 8,00 – 17 ,00 часа.

8. Заявления и депозити да се приемат до 16,00 часа на деня предхождащ търга

9. Дата, място и час на провеждане на търга:

- 14.07.2015г. /вторник/ в заседателна зала №2 на ОБА Никола Козлево по следния график:


Населено място

Дата на провеждане на търга

Час

Цани Гинчево

14.07.2015г.

09,00

Крива река

14.07.2015г.

09,30

Векилски

14.07.2015г.

10,00

 

10. Настоящата заповед с изключение състава на комисията за търга да се публикува в един

регионален ежедневник, в сайта на община Никола Козлево и на подходящо място в сградата на

ОБА.

11. Заповедта с която се обявява спечелилия търга се издава в 7-дневен срок от датата на

провеждане на търга и се съобщава по реда на АПК на всички заинтересовани лица

12. Спечелилия участник заплаща цената на имота в 14-дневен срок от датата на влизане в сила

на настоящата Заповед.

13. Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на наемателя и документ за платената

цена кмета на община Никола Козлево сключва договор за наем в 7-дневен срок

14. Утвърждавам тръжна документация

 


ТУРХАН КАРАКАШ

Кмет на община Никола Козлево