Дирекция УТСпД и ЕП обявява на заинтересованите лица - ПЗ на ПИ с № 122015 по КВС

 

Заповед №РД-105 от 28.03.2019 - Изработване на проект изменение ПУП на ПИ с №122015 по КВС

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Дирекция „Устройство на територията, специализирани дейности и европейски проекти”, при Общинска Администрация с. Никола Козлево,                    обл. Шумен , на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД – 105 от 28.03.2019  г. на Кмета на Община Никола Козлево, Подробен Устройствен План /ПУП/ - План за Застрояване /ПЗ/ на ПИ с № 122015 по КВС в землището на с. Църквица, общ. Никола Козлево, обл. Шумен. Имотът е с НТП „стопански двор“ в землището на с. Църквица, общ. Никола Козлево. Предвижда се отреждане на имота съгласно чл. 8, т. 1 от ЗУТ за производствени и складови функции, чисто производствена зона /Пч/, с градоустройствени показатели, съгласно Наредба № 7 за ПН за УОВТУЗ, като конкретните намерения са за изграждане на „автомивка“.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК чрез община Никола Козлево пред административен съд гр. Шумен в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

качено на 28.03.2019 г.