О Б Я В А

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Никола Козлево уведомява населението на община Никола Козлево, чe  „ЗП ИВАНКА РАЛЕВА“  УЛ. „СЕЛИОЛУ“ № 20, ЕТ.2,  гр. Шумен, е в процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на Животновъден комплекс в УПИ II - 199,  кв. 39 и УПИ III – 199,  кв. 39 по плана с. Красен дол, Община Никола Козлево“.

Информацията е на разположение на сайта на община Никола Козлево.

Писмени становища и мнения се приемат в 14 дневен срок от датата на обявяване в деловодството на Община Никола Козлево и на РИОСВ – град Шумен, ул. „Съединение“ 71, ет. 3; e-mail: riosv-shn@icon.bg

 

Приложение 2

Качено на 28.05.2019 г.